10 BEST Tourist Places To Visit In Patna - 2023

1. Patna Museum

2. Gandhi Ghat

3. Golghar

4. Kumhrar

5. Mahavir Mandir

6. Takht Sri Patna Sahib

7. Agam Kuan

8. Patna Planetarium